Dansles voor kinderen


Bij onze recreatie jeugdlessen leren wij kinderen op een speelse, uitdagende en creatieve manier basis passen van verschillende dansstijlen. Kom je een proefles meedoen en vindt je het spannend? Neem dan vooral een vriendje of vriendinnetje mee!

.

Aanmelden proefles

Recreatief dansen voor Jongeren (16+)


Wil jij ook graag dansen met leeftijdsgenoten en plezier maken?
Kom dan vooral een keer meedoen tijdens onze eerste 2 gratis proeflessen.

.

Lees verder... >>

Selecties


Wij zouden het leuk vinden om selectiegroepen te kunnen creeren/starten.
Voor een selectiegroep wordt je geselecteerd.
Deze selectie vind plaats tijdens de reguliere lessen.

.

Lees verder... >>
.
Dansles voor kinderen
Bij onze recreatie jeugdlessen leren wij kinderen op een speelse, uitdagende en creatieve manier basis passen van verschillende dansstijlen. Kom je een proefles meedoen en vindt je het spannend? Neem dan vooral een vriendje of vriendinnetje mee!
Aanmelden proefles
.
Recreatief dansen
voor Jongeren (16+)
Wil jij ook graag dansen met leeftijdsgenoten en plezier maken?
Kom dan vooral een keer meedoen tijdens onze eerste 2 gratis proeflessen.
Lees verder... >>
.
Selecties
Wij zouden het leuk vinden om selectiegroepen te kunnen creeren/starten.
Voor een selectiegroep wordt je geselecteerd.
Deze selectie vind plaats tijdens de reguliere lessen.
Lees verder... >>
Image

Wij vinden het bij JR dance factory belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. Dit zodat wij in een fijn klimaat danslessen kunnen verzorgen en volgen. JR dance factory hanteert hiervoor bepaalde gedrags- en huisregels en vraagt begrip en aandacht voor de volgende punten:

 

 1. Aansprakelijkheid:
  • Deelname aan trainingen en activiteiten is geheel op eigen risico. Bij twijfel over gezondheid en/of fysieke geschiktheid vooraf een huisarts of fysiotherapeut raadplegen.
  • Iedere aansprakelijkheid van JR dance factory voor schade, met als gevolg letsel of overlijden van de leerling of bezoeker van de dansschool, ontstaan tijdens training of in enig verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Iedere aansprakelijkheid van JR dance factory voor schade aan zaken van de leerling, ontstaan tijdens training of in enig verband houdend met de activiteiten, daaronder begrepen diefstal, vernieling en zoek raken van zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Zowel 1.2 als 1.3 geldt eveneens voor het personeel van JR dance factory.
 2. Betaling:
  • Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld per maand verschuldigd.
  • Indien een leerling, om wat voor reden dan ook, niet langer lessen kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. JR dance factory kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
  • Voldoening van het aan JR dance factory verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. Je betaalt een maand vooruit. De tarieven staan op jrdancefactory.nl.
  • Lesgeld/contributie wordt via automatische incasso op de 25e van elke maand voor de maand daarop afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer. Er wordt dus vooruit betaald.
  • De tarieven zijn inclusief de bondscontributie voor het lidmaatschap van de KNGU.
 3. Inschrijven:
  • Inschrijven dient via het inschrijfformulier op www.jrdancefactory.nl gedaan te worden.
  • Bij inschrijving wordt er eenmalig €20,00 euro inschrijfgeld afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.
  • Het wijzigen van persoonlijke gegevens of lessen dienen z.s.m. via de mail (administratie@jrdancefactory.nl) ingediend te worden.
  • Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.
 4. Opzegging:

Opzegging dient te geschieden met inachtneming van 2 maanden. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden via de website of via de mail: administratie@jrdancefactory.nl

 1. Restitutie:

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld/contributie plaats. JR dance factory mag lessen annuleren indien hier gegronde redenen voor zijn, zoals overmacht situaties.

 1. Verhindering:
  • Indien een lid verhinderd is, dient JR dance factory hiervan op de hoogte gesteld te worden.
  • Indien een les niet door kan gaan, door afwezigheid/ziekte van een docente, dient JR dance factory de leerlingen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Uitsluiting:

In geval van niet nakomen van deze voorwaarden door de leerling is JR dance factory gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

 1. Orde:

De leerling dient zich gedurende de lessen en aanwezigheid op de sportaccommodatie te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens JR dance factory en dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

 1. Minderjarigen:

Voor de leerling die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dient JR dance factory, alvorens de lessen te volgen, in het bezit te zijn van de toestemming van zijn/haar ouder/verzorger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.

 1. Verkeer:

Bestuurders bij shows, wedstrijden, demo’s en andere activiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de schade verzekering inzittenden. Ook voor het vervoer van en naar de lessen van JR dance factory is de leerling/ouder/verzorger zelf verantwoordelijk.

 1. Algemene regels JR dance factory:
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de sportaccommodatie waar JR dance factory lessen verzorgd te houden aan de huisregels van JR dance factory en de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de leidinggevenden van JR dance factory of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
 3. De leerling/ouder/verzorger geeft JR dance factory het recht om foto- en filmmateriaal van desbetreffende persoon te gebruiken voor promotie, reclame en internet, zoals aangevinkt staat op het inschrijfformulier.
 4. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, mobiel) is alleen toegestaan met toestemming van JR dance factory.
 5. Het delen van geluid- en beeldmateriaal op internet in de ruimste zin van het woord (Youtube, Whattsapp, Snapchatt, Facebook enz.) is alleen toegestaan met toestemming van JR dance factory.
 6. De lesstof van de lessen is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op wat voor wijze dan ook commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit schriftelijk overeen gekomen is met JR dance factory.
 7. Het is niet mogelijk om de les als “kijker” bij te wonen tenzij JR dance factory dit vooraf meldt. Kijken bij de lessen alleen op uitnodiging, op speciale kijkdagen/open dagen/voorstellingen.
 8. JR dance factory geeft geen lessen gedurende de diverse schoolvakanties. Een overzicht van de lessen en vakanties is te vinden op jrdancefactory.nl